Zpět na seznam příběhů                      webmaster: zivotjevic@email.cz

 
18) Satan tě ovlivňuje

Musíš si uvědomit jednu věc. Protože Bůh existuje a Jeho slovo je pravda, je logickým důsledkem to, že existuje i satan, který chce tvůj život ovlivnit špatným směrem. Satan je nazýván „anděl světla“. Někdy to vypadá, „jako kdyby“ jeho návrhy byly dobré! Ale satan nás vede vždycky „za světlo“. Satan byl nejvyšším Božím andělem, ale povyšoval se a vzepřel se proti Bohu. Od té doby se pokouší přetáhnout lidi na svou stranu a vtáhnout je do věčného zatracení. Nesnese, když lidé žijí dobrovolně a z přesvědčení v harmonii s Boží vůlí. Satan chce, abychom vůči Bohu byli zlomyslní, měli k němu odpor, abychom žili svévolně a sobecky. Projevuje se v nás a skrze nás tak, že nám podsouvá své myšlenky. Tak se zmocňuje „bezbožné“ touhy, aby vykonával svou moc nad lidmi a skrze lidi (Efeským 2, 1-3). Pokud člověk nežije dobrovolně pod vládou Boží, nebude se umět ovládat, tu a tam se satanovým myšlenkám a vášním podvolí – a zhřeší.

Co je vlastně hřích?
Hřích není v prvé řadě pojmem pro špatné skutky, nýbrž „hřích“ je vztahovým pojmem, který označuje především porušený vztah mezi Bohem a člověkem. Bůh je zosobněné měřítko všech věcí, proto bychom se měli orientovat osobně na Něj, na Jeho slovo, hodnoty a příkazy. Pokud ale Boha vírou „nevnímáme“, staneme se sobeckými, sebespravedlivými a nespravedlivými – což je potom hřích v akci – porušujeme Boží přikázání (1. Jan 3, 4). Ale Boží přikázání nemůžeš oddělit od Boží osoby. Představ si, že bych prostrčil svých deset prstů skrze papírovou stěnu a i když by má postava zůstala skrytá – těch 10 prstů je pořád součástí mého těla. Když zlomíš malíček, tak budeš mít problém přímo se mnou a nemůžeš to omluvit tím, že řekneš: „Vždyť to byl jen malíček!“ Podívej se na těch 10 přikázání:

„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.

Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.

Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.

Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

Nezabiješ.

Nezesmilníš.

Nepokradeš.

Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.

Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu." 
(2. Mojžíšova 20, 2-17)

Nebyl by život krásný, kdyby všichni lidé zachovávali Boží přikázání? Tato přikázání jsou výrazem Boží podstaty – máme žít v souladu s Bohem – dobrovolně a z přesvědčení a ne ze strachu nebo donucení! Apoštol Jan napsal: 

„…oč bychom ho žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme, co se mu líbí.“ (1. list Janův 3, 22)

A těm, kteří pobíhají kolem a snaží se lidem namluvit, že už Boží přikázání nemusíme zachovávat, říká apoštol Jan se vším důrazem:

„V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká…“ (1. list Janův 5, 3).

Kdo Boha miluje, činí tak proto, že BŮH je DOBRÝ a také proto, že se člověku nemůže stát nic lepšího, než když může poslouchat vševědoucího, dobrého a milujícího Boha! Kdo má toto přesvědčení, pro toho je zachovávání Božích přikázání lehké!

Satan je nazýván také „diabolos“, to znamená „působící zmatek“. Všechno obrátil, zamotal a postavil na hlavu: Všechny hodnoty a Boží měřítko pro spravedlivé jednání. Všichni lidé jsou sebespravedliví a myslí si, že jsou v právu, když sami rozhodují o tom, co je dobré a co špatné, co je důležité a co důležité není – podívej se sám na chaos, který vládne světem! Svět se stal začarovaným kruhem, v němž se satan projevuje skrze nás sebespravedlivé lidi a sebespravedlnost je hřích, protože v tomto případě se Bůh nemůže v nás ani skrze nás projevovat.

Důležité je: nejsme hříšníci proto, že hřešíme, nýbrž hřešíme, protože jsme hříšníci – náš vztah k Bohu je porušen.

Všichni chtějí být volní, být si vlastním pánem, ale nikdo není sám sobě pánem! Buď sloužíme Bohu dobrovolně a z přesvědčení, takže nás může vytáhnout z každého začarovaného kruhu, nebo jsme chyceni pod vládou satana v kolotoči sobectví a nevíry a to i tehdy, když tomu nechceme věřit. Následky jsou: zkažené hříšné bytí a myšlenky, možná „dobré skutky“, ale ze špatných motivů, hříchy všeho druhu, závislosti, ztráta smyslu, narušení vztahů, samota, problémy s identitou, pokrytectví, soběstřednost atd. Osvobodit člověka tady může pouze rozhodné obrácení se od satana a jeho lží k Bohu a pravdě. Kdo se opravdu obrátí k Bohu, odvrací se zároveň od všeho bezbožného. Některýmse to zdá těžké, protože jsou nedůslední a malověrní.

Jenže který fanoušek Slavie bude zároveň zpívat hymnu Sparty? Něco takového se prostě neděje, neexistuje to. Kdo může sloužit Bohu a zároveň dělat věci společně s bezbožnými? Lidé si říkají křesťané a doma na počítači hrají střílečky… Jaké zaslepení! Říkají: „Je to jen hra.“ Ale Ježíš říká, že máme udržovat svou mysl čistou! Zachovávání přikázání začíná právě v naší mysli, kde jinde?! Jaké bezmyšlenkovité „křesťanství“ se to v současnosti preferuje? Křesťana, když je jen půl, je jak vykydaný hnůj. Buď se Bohu cele dej, anebo to radši vzdej. Bůh chce uzdravit celý tvůj život, ale k tomu po třebuje všechny oblasti života. Bůh tě může zbudovat, ale pouze tehdy, chceš-li být opravdu upřímný. Řekne ti to přece logika sama:

Důvěřuj přece tomu, kdo tě stvořil.
Jen on ví nejlépe, jak se tvůj život může zdařit.

Důvěřuj tomu, kdo za tebe umírá,
jen ten to s tebou může myslet dobře.

Některý bezbožný hříšník se dostal vědomě dokonce třeba do okultismu, spustil se s duchy a démony a upsal jim svůj život. Ale ani to nemusí být konec! Ježíš je vítěz. Jedno je důležité vědět! Nemusíš být zrovna praktikujícím satanistou na to, aby ses dostal do ďábelského začarovaného kruhu hříchu a věčného zatracení. Ale něco jiného je stejně tak důležité: Ježíš tě chce přijmout bez ohledu na to, jak tvůj život vypadá! Elena, bývalá drogově závislá prostitutka, by o tom mohla skládat písně!

Pokračování ZDE