Zpět na seznam příběhů                      webmaster: zivotjevic@email.cz

 
2) Logický důkaz Boha

Dávej pozor! Měl bys vědět, že Bible nebyla napsána pouze jedním autorem, ale že Bibli tvoří 66 knih, které byly napsány čtyřiceti autory. Bible je vlastně malá knihovna! Samozřejmě je oprávněná otázka, jak může být taková lidmi napsaná kniha „Božím slovem?!“ Odpověď je prostě bomba! Neboť je dokázáno, že Bůh je redaktorem! Těch 66 knih není jenom seřazení na sebe navazujících příběhů, nýbrž máme zde co do činění s červenou nití Božích proroctví a jejich naplněním, která se prokazatelně odvíjí skrze celou Bibli. Věděl jsi, že se Bible skládá ze 31 176 veršů a že 6 408 z nich má prorocký obsah? Bůh se dal těmto lidem poznat a oni nepsali své vlastní názory, ale Boží! Že tomu tak skutečně je, dokazují Boží proroctví, která se naplňují ještě i v současném světě! Stále znovu Bůh vzkazuje:

„Říkám vám to již nyní předem, abyste potom, až se to stane, uvěřili, že já jsem to.“ (Jan 13, 19 nebo Izajáš 42, 9)

Vidíš logiku tohoto důkazu o Bohu? Ježíš neříká: „Ty musíš jen věřit...“ ale má pochopení pro to, že se k věci stavíme nejprve kriticky, protože na každém rohu stojí nějací náboženští podvodníci! Proto nám Ježíš poskytuje o Bohu důkaz: „Ježíš vám to říká již nyní předem, abyste potom…“ Bylo vysloveno tisíce proroctví! „Abyste potom, až se to stane, uvěřili, že já jsem to!“ Právě v těchto dnech se naplňují mnohá proroctví v přírodě, politice, hospodářství a evangelizaci světa. Ježíš například předpověděl celosvětové pronásledování křesťanů v době, kdy ještě nebyl ani jeden křesťan!

Za posledních 2 000 let byly po celém světě mučeny
a zabity milióny křesťanů jenom proto, že věřili v Ježíše Krista – ale oni se raději nechali zabít, protože věděli, že mají u Boha věčný život! Ježíš zároveň předpověděl celosvětové rozšíření Jeho království a Jeho poselství v době, ve které ještě nebyly žádné kostely, ani misie a ani jeden jediný křesťan!

„A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě, na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.“ (Matouš 24, 14)

Ohlédni se zpět! Rozhlédni se kolem sebe! Od této předpovědi nežila na Zemi žádná generace bez tisíců a milionů lidí, kteří v ní začali žít nový život s Ježíšem! Všechna biblická proroctví se naplňují, což je důkazem toho,že se nám zde dává poznat vševědoucí Bůh!

„Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům.“ (Ámos 3, 7)

Tohle může přezkoumat každý! Bůh všechno předpověděl! Byl předpovězen nástup čtyř velkých světových říší v jejich pořadí i jejich pád a X dalších věcí! Ježíš předpověděl, že na konci časů přijde celosvětová recese a my ji máme. Ježíšpředpověděl, že na konci časů bude celosvětový obchod s lidmi a v současné době je na Zemi více než 27 milionů zotročených lidí, což je víc než kdykoliv předtím! Ježíš předpověděl, že katastrofy, nemoci, epidemie, války, strach a nemorálnost budou na konci časů přibývat jako porodní bolesti.

Pro porodní bolesti je charakteristické to, že se objevují ve stále kratších časových intervalech a stále silněji! A to je přesně to, co v současné době můžeš kolem sebe vidět! Je to stále silnější! BSE, slintavka a kulhavka, ptačí chřipka, prasečí chřipka, AIDS, rakovina, tsunami, požáry v Řecku, záplavy v New Orleans, 9/11, Irák, strach a teror… je to stále silnější! Kdo zná Bibli a čte noviny, je mu vše jasné: Ježíš nám dokazuje, že On je ten vševědoucí Bůh! Všechno nám řekl předem!

Většina proroctví je příliš komplexní na to, abych je tady mohl v krátkosti uvést, ale stačí ti znát jen Bibli a noviny, abys ztratil všechny pochybnosti o tom, že Bible je aktuálnější než jakékoliv noviny a proto na ni nenech sedat prach! Víra v Ježíše Krista spočívá na ověřených skutečnostech. My nevěříme v Ježíše Krista proto, že bychom byli ubozí tupci, ale proto, že JEŽÍŠ DOKAZUJE SVÉ BOŽSTVÍ!

Už pouhá tato jediná předpověď, že evangelium bude
zvěstováno všem národům, by byla z lidského pohledu neproveditelná, protože tenkrát neexistoval žádný knihtisk, žádné počítače, žádná média, vozidla a podpůrné prostředky, které by tuto předpověď mohly zrealizovat. Tehdy nebyl, jak už bylo řečeno, na světě ani jeden jediný křesťan (!) – ale byl tu jeden Kristus a to, co on předpověděl, se naplňuje!

A tak Boží slovo zasahuje téměř všechny národy a kultury a milióny lidí všech generací přijali skrze Ježíše Krista odpuštění svých hříchů a nový věčný život. To „přízemí“ Božího království se rozšiřuje po Zemi a zároveň s ním se zalidňuje nebe. Ještě jednou: Tady nejde o mrtvou církevní politiku, nýbrž o Boží království a o reálný život s Bohem! Ježíš také předem oznámil, že mnoho vlků se oblékne do beránčího roucha – pokrytci, lidé, kteří se budou tvářit jako kdyby byli křesťany a budou přitom druhé klamat a odvádět od víry. Dřív než byl na světě jeden jediný křesťan (!), Ježíš předpověděl, že se na konci časů objeví mnozí lidé, kteří o sobě budou tvrdit, že jsou Kristus. Není to naprostým šílenstvím něco takového o sobě jako „normální člověk“ prohlásit?! Já jsem ale viděl reportáž, ve které se uvádělo, že v současné době se po celém světě pohybuje více než 1 000 lidí, kteří se zfalšovaným pasem (!) o sobě prohlašují, že jsou Kristus! Jsou to sektářští podvodníci! Ježíš před nimi varoval! On není žádný šílený psychopat, ale je doopravdy Bůh! On sám řekl:

„Kdo vidí mne, vidí Otce.“ (Jan 14, 9)!

Představ si, že by někdo zazvonil u tvých dveří a řekl ti: „Když se na mě podíváš, tak vidíš Boha Otce!“ Jsem přesvědčen, že bys zavolal policii! Tihle lidé jsou nebezpeční! Musíš si uvědomit, že buď byl Ježíš šílený psychopat nebo byl doopravdy Bůh! Ještě jednou: Ježíš má pochopení pro to, že tyto věci musíme kriticky zkoumat a proto říká: „Pravím vám to již nyní předem, abyste potom, až se to stane, uvěřili, že já jsem to!“ Protože to je právě to, co nedokáže žádný „normální člo věk“. Tisíce naplněných proroctví dokazují právě tuto jednu jedinou skutečnost:

„Ježíš je ten pravý Bůh…“ (1. list Janův 5, 20)

A také: „Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha…“ (2. list Timoteovi 3, 16)

„Kdo mě hledá celým svým srdcem, tomu se dám nalézt.“ (Jeremiáš 29, 13)

Pokračování ZDE