Zpět na seznam příběhů                      webmaster: zivotjevic@email.cz

 
6) Důkaz Boha v osobě

Ježíš nepřišel jen tak z čistého nebe na tuto zem, ale Jeho příchod, Jeho životní dílo i smrt, Jeho vzkříšení a nanebevzetí, to vše bylo předpovězeno asi 330 biblickými proroctvími, které Ježíš všechny naplnil! Jen na samotném kříži se naplnilo proroctví! Naplnění nejdůležitější předpovědi: Ježíš zástupně trpěl a pykal za tvou vinu abys mohl s jistotou přijmout odpuštění svých hříchů, přijít k Bohu a začít nový život podle Boží vůle.

700 let před tím, než přišel Bůh v Kristu na tuto zem, oznámil důvod Jeho příchodu skrze proroka Izajáše, kterému dal Bůh poselství pro lidi. Bůh Izajáši ukázal to, co se v budoucnosti stane na kříži skrze zjevení, které má význam pro nás a Izajáš zapsal to, co viděl. Tady je výňatek z prorockéBoží předpovědi, kterou najdeš v Bibli:

„Byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel.“ (Izajáš 53, 5-7)

Bůh zjevil již 700 let před událostmi na kříži důvod Ježíšova utrpení a smrti!

Dříve jsem si myslel: „Tohle určitě do těch starých spisů vepsali v pozdější době nějací podvodníci!“ Ale mezitím byly nalezeny v kumránských jeskyních svitky Izajášových proroctví, které byly podle vědeckého přezkoumání napsány stovky let před Ježíšem! To je bomba! Bůh doopravdy všechno předpověděl!

Když potom Bůh o 700 let později přišel na svět a veřejně vystoupil v Ježíši Kristu, aby zvěstoval evangelium o království Božím, a aby za nás zástupně zemřel, navázal poslední prorok Jan Křtitel na Izajášovu předpověď a zvolal:

„Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa“ (Jan 1, 29) 

A tak se také stalo! I když Ježíš vždy jednal v lásce, činil jen dobré, žil svatě a mluvil pravdu, přesto byl hrozným způsobem odstraněn – možná právě proto! Na kříži ale dokončil odpuštění hříchů! Zbitý, zbičovaný a přibitý na kříž… a to vše zástupně pro nás – pro tebe! Ježíš zemřel z lásky k tobě – také a právě za tvoje hříchy, abys mohl přijmout odpuštění a věčný život!

Na Frankyho příběhu můžeš vidět, že Bůh chce odpustit všem lidem.

Pokračování ZDE