Zpět na seznam příběhů                      webmaster: zivotjevic@email.cz

 
9) „Kdo tě zná skrz naskrz… a přesto tě miluje?"

V tomto povrchním a iluzorním světě, ve kterém žijeme, to vypadá tak, jako bychom znali spoustu lidí. Jistě, že znám Baracka Obamu, ale „známe“ lidi skutečně osobně nebo o nich jen povrchně víme? Je zde totiž nebetyčný rozdíl mezi znát a poznat!

…skrz naskrz?
Buď k sobě jednou upřímný. Kdo zná tvé tajné sny, myšlenky, fantazie a touhy? Kdo zná tvé závislosti a žádosti? Kdo rozpoznává tvé pravé motivy a úmysly? Kdo zná tvá selhání v minulosti, tvé nejistoty, strachy, nenávist a duševní pády, tvou vinu – skrz naskrz?

…a přesto tě miluje?
Jedno víme jistě. Kdyby nějaký člověk dokázal prohlédnout naši masku a skrz naskrz by nás znal, tak by nás nechtěl ani vidět. To platí v každém vztahu: ke tvým rodičům, tvému partnerovi, tvým přátelům, šéfovi, … víme jistě, že bychom u těchto lidí neměli žádnou šanci, kdyby o nás věděli pravdu.
    Proč nám přijde vzhledem k této skutečnosti tak těžké si přiznat, že jsme ztracení? Bůh nás zná skrz naskrz a dává nám jednoznačně najevo, že ztracení jsme. Bůh nám nedává žádné falešné naděje. Náš vztah k Bohu jsme ztratili a tak jsme bezbožní. Tím jsme ztratili život duchovní a zredukovali to jen na pozemský život. 
    Vzdáleni od Boha jsme ztratili plnost Ducha Božího a jsme tak nenaplněni a nespokojeni.
    Odděleni od Boha jsme ztratili Boží lásku a jsme bez lásky. Bez orientace na Boha jsme ztratili měřítko spravedlnosti a jsme samospravedliví a nespravedliví. Ztratili jsme naši nevinnost a jsme vinni před Bohem i před lidmi. Tím jsme ztratili i věčný život a jsme na věky ztraceni.

Jsme skrz naskrz ztraceni!
Bez Boha jsme vydáni působení satana, který nás ovlivňuje a používá si při tom naše slabá místa. Satan chce tvé pravé já držet v zajetí za fasádou pokrytectví a čeká na příležitost, aby se mohl projevit skrze tvá slova i činy. Mluvíš o svobodě a přitom jsi chycen ve ztracenosti a svázán vnitřní prázdnotou. Jak dlouho chceš ještě zůstávat pod satanovou nadvládou? Bůh tě chce z tvého začarovaného kruhu vysvobodit. Záleží jen na tobě, jestli z toho chceš vyjít a vstoupit do opravdové svobody Božích dětí.

Vzdorovitý Bůh
Druhým můžeme něco předstírat, ale Bohu ne. A i když nás Bůh zná skrz naskrz, přesto nás miluje! Bůh nás nemiluje proto, že by na nás chtěl vidět jen to dobré a zavíral oči před pravdou, ale miluje nás navzdory našemu hříchu.
    To je ten Boží vzdor, který tě navzdory tomu miluje. Mohl jsi o Bohu pochybovat, mohl ses s ním přít nebo Ho proklínat. Tím ale Boží vzdor nemůžeš zlomit – Bůh tě navzdory tomu miluje! Zhřešil jsi tak těžce, že ti přijde nemožné, aby ti mohlo být odpuštěno. Ale Bůh tě miluje i navzdory tvému vlastnímu odsouzení. Skrze tvou ničivou rebelii proti Bohu jsi se od Boha vzdálil tak daleko, že ti přijde nemožné, že by tě Bůh ještě mohl přijmout a udělat z tebe nového člověka, ale tomu navzdory je Bůh připraven to udělat. Bůh tě miluje a čeká na to, až si uvědomíš svou ztracenost a odvrátíš se od satanova násilí směrem k Bohu.     Boží láska není žádná slepá potřeba souznění, ale Bůh tě miluje všemu navzdory:

„Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“ (Římanům 5, 8)

Naše vina nás odděluje od Boha. Ale Bůh přišel v Ježíši na tento svět, aby nás usmířil sám se sebou. Ježíš Kristus nám ukázal, jaký je Bůh a zástupně na kříži zaplatil za naše hříchy.
    Ježíš byl zbitý za tvoje hříchy, zbičovaný a hřeby přibitý na kříži, a ani žádná bolest, posměch a potupa světa Ho nemohla odradit od toho, aby to z lásky k tobě a pro tebe navzdory tomu všemu neudělal! 
    Jen tady můžeš vidět, jak na jedné straně Bůh nenávidí tvoji ztracenost a hřích a jak tě na druhé straně navzdory tomu miluje a chce tě před věčným zatracením uchránit. Protože Ježíš za tebe zástupně zemřel, máš nyní možnost vrátit se zpět do společenství s Bohem. Bůh ti nechce ublížit! Bůh tě chce ze ztracenosti zachránit a přijmout tě jako své dítě. Bůh tě rád naplní svým Duchem Svatým a skrz naskrz tě obnoví.

„Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu....“ (1. list Tesalonickým 5, 23) 

Umíš si představit, jak tě život s Bohem skrz naskrz prostoupí? Jak hluboko a až do věčnosti?

„Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni.“ (Jan 8, 36)

Svobodní od viny, svobodní od svázaností hříchu, svobodní od pokrytectví, … je to tvé svobodné rozhodnutí. Bůh nebude jednat proti tvojí vůli, protože tě miluje – a pravá láska nechává druhému vždy svobodu rozhodnutí. Bůh od tebe očekává, že se na základě vlastního přesvědčení odvrátíš od satana i hříchu a přimkneš se k němu. Neříkej, že to nemůžeš udělat. Bůh tě nikdy „nenutil“ konat dobro, tak neříkej, že ti v tom satan může zabránit. Děláme to, co děláme, ze svobodné vůle, neochotně nebo se zlým záměrem – nebo to děláme z našeho přesvědčení pro Boha. Obrať se teď vědomě k Bohu a zřekni se vědomě satana. Ježíš říká:

„Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.“ (Matouš 11, 28)

„…kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven,“ (Jan 6, 37)


Vyznej Bohu vinu, které jsi si ve svém srdci vědom, a přijmi Pána Ježíše do svého života. Bůh teď ve své lásce na tebe čeká. Začni lépe poznávat Boží slovo (Bibli) a modli se k Ježíši. Nemůže tě potkat nic lepšího!

Bývalý hooligan Olli teď bude vyprávět o tom, jak se on sám obrátil k Bohu.

Přejdi na Olliho příběh ZDE